Отказ от отговорност – правни указания HARDER logistics

1. Ограничаване на отговорността.
Съдържанието на този уебсайт се изготвя възможно най-грижливо. Въпреки това доставчикът не поема отговорност за точността, изчерпателността и актуалността на предоставеното съдържание. Потребителят използва съдържанието на сайта на собствен риск. Поименно подписаните приноси отразяват мнението на съответния автор и не винаги мнението на доставчика. Използването на уебсайта не е условие за автоматично възникване на договорно взаимоотношение между потребителя и доставчика.


2. Препратки
Този уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни („препратки“). Тези уебсайтове са предмет на отговорност на съответния оператор. Доставчикът е проверил за съществуване на законови нарушения съдържанието, предоставено от трета страна, при първоначалното активиране на препратката. Към момента на активиране не са били установени законови нарушения. Доставчикът няма влияние върху текущото и бъдещото оформление и съдържание на свързаните страници на трети страни. Свързването чрез препратка не означава, че доставчикът присвоява съдържанието, до което води препратката или референцията. От доставчика не следва да се очаква постоянен контрол на препратките от страна на доставчика без конкретни указания за установени законови нарушения. При установяване на законови нарушения обаче препратките се заличават незабавно.


3. Авторско право и спомагателни авторски права
Съдържанието, публикувано на този сайт, е предмет на Закона за авторското право и спомагателните авторски права на Федерална република Германия. Всяко използване на съдържанието, което не е позволено от ЗАПСАП на ФРГ изисква предварителното писмено съгласие на доставчика или на съответния носител на авторски права. Това се отнася по-специално за размножаването, редактирането, превеждането, съхранението, обработката или възпроизвеждането на това съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанието и правата на трети страни са маркирани като такива. Неправомерното размножаване или възпроизвеждане на отделно съдържание или цели участъци от уебсайта е неразрешено и наказуемо. Разрешено е единствено създаването на копия и изтеглянето на съдържание за лична, частна и некомерсиална употреба.
Представянето на този сайт в съдържания на трети страни и разрешено само с писмено съгласие.


4. Защита на данни
Политиката ни за поверителност, както следва: Тук ще намерите информация за събирането и използването на лични данни при използването на нашия уебсайт. Съблюдаваме приложимия в Германия закон за защита на данните. Можете да извикате съдържанието на това изявление по всяко време от нашия уебсайт.
Изрично упоменаваме, че при преноса на данни в интернет (напр. при комуникация през електронна поща) съществуват пропуски в сигурността и не може да се гарантира пълна защита срещу достъп от трети страни.
Използването на данните за контакт от нашия отпечатък за търговска реклама (импресум) е изрично нежелателно, освен ако преди това сме дали писмено съгласие или ако вече са налице делови отношения. Доставчикът и всички лица, посочени в този уебсайт, възразяват с настоящето срещу всяко търговско използване и разкриване на техните данни.
Лични данни Посещението на нашия уебсайт не изисква предоставяне на лична информация. Ако в рамките на нашия уебсайт бъдат поискани лични данни (като име, адрес или адрес на електронна поща), това се случва, доколкото е възможно, на доброволни начала. Тези данни няма да бъдат разкривани на трети страни без вашето изрично съгласие. В случаите, в които трябва да се организира възникване, оформяне или изменение на договорно отношение между вас (потребителя) и нас (доставчика) или вие правите допитване или заявка, ние събираме и използваме предоставената от вас лична информация, доколкото тя е необходима за тези цели (данни по опис). Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, доколкото това е необходимо, за да ви осигурим технически възможността да се възползвате от предложенията от уебсайта (данни за използването). Всички лични данни се съхраняват само докато това е необходимо за осъществяването на положената цел (обработка на заявка или изпълнение на договор). В този случай се вземат предвид постановените от търговското и данъчното законодателство срокове. По нареждане на компетентните органи запазваме правото в отделни случаи да оповестим събраните данни (по опис), доколкото това е необходимо за целите на наказателното производство, за предотвратяване на опасности, за изпълнението на законовите задължения на органите за защита на конституцията или органите на военното разузнаване, или за прилагане на правата върху интелектуалната собственост.
Право на достъп до информация Имате правото по всяко време да изискате безплатно и незабавно информация относно събраните от вас лични данни. Имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си за използването на вашите лични данни с бъдещо действие. За издаване на информация, моля, свържете се с доставчика през посочените в импресума данни за контакт.


5. Допълнителни и специални условия за употреба
В случаите, в които условията за употреба на този уебсайт се отклоняват от описаните в точки 1. до 4., това е изрично посочено на съответното място. Тогава се прилагат валидните поотделно за всеки случай специални условия за употреба.

    private moving